Regulamin sklepu internetowego

 

1. Postanowienia ogólne

1.1 Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania ze Sklepu Internetowego prowadzonego pod adresem www.nowoczesna-asystentka.pl,
1.2. Sklep internetowy, działający pod adresem www.nowoczesna-asystentka.pl (zwany dalej: Sklep internetowy Nowoczesna Asystentka), jest prowadzony przez Aisinom Monika Fabiańska, NIP: 668-19-08-116.
1.3. Dane teleadresowe przedsiębiorcy, umożliwiające Kupującemu kontakt ze Sprzedawcą:
– adres pocztowy: Jędrzejewskiego 2/13, 62-700 Turek;
– numer telefonu i/lub faksu: tel.: +48 606-727-928;
– adres poczty elektronicznej: biuro@nowoczesna-asystentka.pl.
1.4. Regulamin sklepu internetowego Nowoczesna Asystentka umieszczony jest nieprzerwanie na stronie internetowej www.nowoczesna-asystentka.pl w sposób umożliwiający Klientom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści. Regulamin jest również udostępniany Klientom przed zawarciem umowy.

2. Definicje

2.1. Konsument – jest nią osoba fizyczna w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego,
2.2. Przedsiębiorca na prawach konsumenta – jest nią osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej,
2.3. Przedsiębiorca – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadzącą we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową i dokonującą czynności prawnej związanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową,
2.4. Usługodawca/Sprzedawca – Aisinom Monika Fabiańska, NIP: 668-19-08-116.
2.5. Sklep internetowy – sklep internetowy nowoczesna-asystentka.pl prowadzony przez Aisinim Monika Fabiańska,
2.6. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 Kwietnia 1964r. (Dz.U.2020.1740),
2.7. Towary oraz Usługi – wszelkie usługi świadczone oraz towary będące przedmiotem umowy sprzedaży między sprzedawcą a kupującym,
2.8. Regulamin – niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 r. (Dz.U.2020.344),
2.9. Klient/Kupujący – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje lub planuje dokonać Zamówienia w ramach Sklepu Internetowego z wykorzystaniem drogi elektronicznej, w tym również Konsumenta, Przedsiębiorcę na prawach konsumenta oraz Przedsiębiorcę,
2.10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, w którym to Klient akceptuje ofertę sprzedaży Sprzedawcy, która zawiera w szczególności cenę, rodzaj, ilość Towarów lub Usług w ramach umorzy sprzedaży za pośrednictwem sklepu internetowego.
2.11. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2020.287)

3. Zasady korzystania ze sklepu internetowego

3.1 Ceny wszystkich oferowanych przez Sklep towarów i usług są cenami brutto (zawierają podatek VAT) oraz są wyrażone w złotych polskich. Odstępstwa od zasady waluty polskiej są wyraźnie zaznaczone.
3.2. Ceny widniejące na stronie internetowej sklepu nowoczesna-asystentka.pl, jak również opisy towarów i usług stanowią jedynie informację handlową, a nie ofertę w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Charakter wiążący – na potrzeby zawarcia konkretnej umowy – zyskują one dopiero z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego.
3.3. Sprzedawca używa w Sklepie internetowym nowoczesna-asystentka.pl kodów rabatowych upoważniających do zakupów towarów z rabatem zamieszczonym na kuponie. Kody rabatowe nie podlegają zamianie na równowartość pieniężną.
3.4. Do złożenia zamówienia w sklepie internetowym nowoczesna-asystentka.pl konieczna jest akceptacja niniejszego Regulaminu.
3.5. Do skutecznego złożenia zamówienia w Sklepie internetowym nowoczesna-asystentka.pl konieczne jest posiadanie urządzenia z dostępem do Internetu umożliwiające przeglądanie stron internetowych, a także klawiatura lub inne urządzenie umożliwiające poprawne wypełnienie formularzy elektronicznych. Zaleca się korzystanie z najnowszych wersji przeglądarek internetowych: Firefox, Chrome, Internet Explorer, Microsoft Edge, Opera, Safari dla systemu OS X, itd.
3.6. Strona Sklepu internetowego korzysta z technologii Responsive Web Design (RWD), która dopasowuje treść strony do urządzenia na którym jest ona wyświetlana. Strona Sklepu jest przygotowana do wyświetlenia zarówno na komputerach stacjonarnych jak i również urządzeniach mobilnych.
3.7. Strona Sklepu internetowego nowoczesna-asystentka.pl posiada certyfikat SSL – bezpieczny protokół szyfrowania komunikacji.

4. Warunki zawierania umowy sprzedaży

4.1. Zamówienia w sklepie internetowym nowoczesna-asystentka.pl można dokonywać poprzez wypełnienie odpowiednich formularzy dostępnych na stronach sklepu po uprzednim dodaniu produktu do koszyka.
4.2. Klient podczas składania zamówienia jest zobowiązany do podania prawidłowych danych osobowych: imienia i nazwiska, adresu zamieszkania, adresu e-mail oraz telefonu komórkowego.
4.3. Po otrzymaniu zamówienia, Sprzedawca potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie informuje o przyjęciu Zamówienia do realizacji. Potwierdzenie zamówienie odbywa się poprzez przesłanie przez Sprzedającego do Klienta odpowiedniej wiadomości mailowej na adres podany w formularzu zamówienia. Z chwilą potwierdzenia przyjęcia zamówienia do realizacji przez Sprzedającego, umowa uważana jest za zawartą.
4.4. Udostępnienie oraz utrwalenie treści umowy sprzedaży następuje poprzez udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego, przesłanie stosownej informacji na adres mailowy Klienta podany przy składaniu zamówienia, o którym mowa w §4 pkt. 4.2.
4.5 Założenie konta w Sklepie internetowym odbywa się poprzez wypełnienie i przesłanie, za pomocą automatycznego mechanizmu Sklepu, formularza rejestracyjnego. Kupujący może w każdej chwili usunąć konto, przesyłając stosowne żądanie do Sprzedawcy. Usunięcie konta nie spowoduje usunięcia danych o złożonych zamówieniach z wykorzystaniem konta.
4.6 Każde złożone zamówienie otrzymuje unikalny numer zamówienia pozwalający na identyfikację zamówienia i klienta.
4.7 Jeśli Kupujący wybrał metodę płatności za zamówienie w postaci płatności za pośrednictwem serwisu Paynow, po kliknięciu w przycisk „ Kupuję i płacę ” Kupujący zostanie przeniesiony na stronę transakcyjną serwisu Paynow celem dokonania płatności za zamówienie. Po dokonaniu płatności, Kupujący zostanie zwrotnie przekierowany na stronę Sklepu z potwierdzeniem złożenia zamówienia.
4.8 Z chwilą kliknięcia w przycisk „Kupuję i płacę”, między Kupującym a Sprzedawcą dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży towaru lub umowy o świadczenie usługi.
4.9. Dokonywanie Zamówień w Sklepie internetowym nowoczesna-asystentka.pl jest możliwe 24 godziny na dobę przez wszystkie dni w roku.

5. Sposób płatności i termin płatności

5.1. W sklepie nowoczesna-asystentka.pl istnieje możliwość płatności w jeden z następujących sposobów:
– przelew na konto bankowe Sprzedawcy : 36 1140 2004 0000 3602 7618 8879, AISINOM Monika Fabiańska , ul Ks. D. Jędrzejewskiego 2/13, 62-700 Turek
– za pośrednictwem usług płatniczych mBank S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Prostej 18, 00-850 – usługa Integratora Płatności Paynow.
5.2. Po złożeniu zamówienia, Klient otrzymuje drogą poczty elektronicznej (e-mail) numer rachunku bankowego, na który należy przelać właściwą kwotę. Z chwilą zaksięgowania wpłaty na rachunku bankowym sklepu nowoczesna-asystentka.pl zamówienie jest przekazywane do realizacji.
5.4. Korzystając z formy przelewu tradycyjnego w tytule przelewu należy wskazać numer zamówienia. Termin wymagalności wynosi 3 dni.
5.4 Dostarczenie Towaru w postaci elektronicznej oraz świadczenie Usług nie pociąga za sobą kosztów doręczenia.
5.5 Płatności on-line dokonywane są natychmiastowo.

6. Realizacja zamówienia

6.1 Po złożeniu przez Kupującego zamówienia, na adres poczty elektronicznej Kupującego zostanie wysłane potwierdzenie zamówienia.
6.2 Realizacja zamówienia obejmującego produkt cyfrowy taki jak e-book, plik.xlsx itp. następuje poprzez przesłanie na adres e-mail podany przez Kupującego w formularzu zamówienia wiadomości zawierającej instrukcję pobrania lub uzyskania dostępu do zakupionego produktu elektronicznego. Z chwilą wysyłki wiadomości, treści cyfrowe objęte przedmiotem zamówienia uważa się za dostarczone w całości Kupującemu. Czas realizacji: 2 dni od daty opłacenia zamówienia w przypadku wyboru przelewu tradycyjnego, automatycznie przy płatności za pośrednictwem zewnętrznego serwisu płatności.
6.3 Realizacja zamówienia obejmującego świadczenie usług, konsultacje, audyty następuje w terminach indywidualnie uzgodnionych z klientem, po dokonaniu zapłaty.

7. Odstąpienie od umowy 

7.1 Postanowienia dotyczące prawa odstąpienia od umowy odnoszą się wyłącznie do Konsumentów.
7.2 Kupujący będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, który zawarł umowę na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, ma prawo odstąpić od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni od daty wydania mu towaru bez podania przyczyny.
7.3 W przypadku skorzystania z prawa, o którym mowa w punkcie poprzedzającym, Kupujący powinien poinformować o tym Sprzedającego, składając oświadczenie o odstąpieniu w firmie pisemnej poprzez np. pocztę lektroniczną.
7.4 Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Kupujacy wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego Konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
7.5 Zgodnie z Ustawą prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Kupującego przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
7.6 Z chwilą otrzymania wiadomości e-mail zawierającej zakupioną treść cyfrową, Kupujący traci prawo do odstąpienia od umowy.
7.7 Zawierając umowę Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta potwierdza, iż zapoznał się z treścią niniejszego regulaminu, w tym potwierdza, iż został zawiadomiony o prawie odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży w terminie 14 dni.

8. Reklamacje 

8.1 Podstawa i zakres odpowiedzialności Sprzedawcy wobec Klienta, z tytułu niezgodności Produktu z Umową są określone powszechnie obowiązującymi przepisami prawa oraz poniższymi postanowieniami Regulaminu.
8.2 Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć produkt bez wad.
8.3 Jeśli Konsument stwierdzi wadę produktu, treści cyfrowej, powinien poinformować o tym Sprzedawcę, określając jednocześnie swoje roszczenie związane ze stwierdzoną wadą lub składając oświadczenie stosownej treści.
8.4 Reklamacje można składać pisemnie na adres: Aisinom Monika Fabiańska, ul. Jędrzejewskiego 2/13, 62-700 Turek lub elektronicznie: biuro@nowoczesna-asystentka.pl
8.5 Sprzedawca ustosunkuje się do składanej przez Kupującego reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji.
8.6 Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Klienta będącego Konsumentem z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów:
– http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php;
– http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php;
– http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

9. Dane osobowe

9.1 Administratorem danych osobowych Kupującego jest Sprzedawca.
9.2 Zasady ochrony danych osobowych znajdują się w Polityce Prywatności sklepu internetowego Nowoczesna Asystentka, dostępnego na stronie https://nowoczesna-asystentka.pl/polityka-prywatnosci.
9.3 Podanie danych osobowych przez Kupującego jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji zamówienia.
9.4 Sprzedawca gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych mu danych osobowych.
9.5 Sprzedawca może przetwarzać dane osobowe Kupującego również w innym celu niż realizacja zamówienia po uprzednim uzyskaniu stosownej zgody Kupującego.
9.6 Sprzedawca wyraża zgodę na poddanie ewentualnych sporów wynikłych w związku ze sprzedażą towarów na drodze postępowania mediacyjnego. Szczegóły zostaną określone przez strony konfliktu.
9.7 Konsument ma możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń.

10. Postanowienia końcowe

10.1 Regulamin jest integralną częścią zawieranej między Kupującym a Sprzedawcą umowy sprzedaży.
10.2 Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu.
10.3 Sprzedawca zastrzega sobie możliwość zmian w Regulaminie. Do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w dniu zawarcia umowy.
10.4 W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mieć będą odpowiednie przepisy Kodeku cywilnego oraz ustawy z 30.5.2014 r. – o prawach konsumenta.
10.5 Umowy ze sprzedawcą zawierane są w języku polskim.